CIAM - Center for Industrial and Applied Mathematics

Inom tillämpningar och industrin ställs man inför alltmer komplexa problem samtidigt som tidscyklerna för innovation blir alltmer kortare. Matematiskt tänkande och abstraktionsförmåga spelar en viktig roll i modelleringen av komplexa fenomen och kan många gånger ge uppslag till innovativa angreppssätt för att lösa svåra problemställningar. Matematikens breda tillämpbarhet tillåter även att man tar fram lösningsmetoder som är användbara inom en rad olika tillämpningar och industriella sektorer. Eftersom konkurrensfördelar ofta kommer från förmågan att identifiera och anpassa metoder ursprungligen framtagna för att lösa närliggande problem, kan matematik tillämpat på rätt sätt ge en konkurrensfördel. Trots detta finns alltjämnt ett stort gap mellan matematik och industriella tillämpningar. Problem inom tillämpningar och industrin löses ofta med "quick and dirty" metoder på grind av ekonomiska krav och krav på korta tidshorisonter. Samtidigt saknar många matematiker grundläggande insikt i tillämpningar, trots att dessa ger upphov till intressanta matematiska problem. Det är tydligt att mycket finns att vinna på att korta detta gap.

Center for Industrial and Applied Mathematics (CIAM) etablerades 2006 på KTH i syfte att minska det ovannämnda gap. Idéen var att dra nytta av KTHs världsledande position inom matematik och beräkningsvetenskaperna för att stärka innovationskraften. Våra intressen spänner över ett brett fält av tillämpningar inom vetenskap och industri och en viktig del har varit att sammanföra världsledande expertis inom matematik och beräkningsvetenskaper på KTH med behoven inom tillämpningar och industri. Forskarna på CIAM kommer från Institutionen för matematik på skolan för teknikvetenskap på KTH samt från numerisk analys, teoretisk datalogi och beräkningsbiologi på skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH. Tillsammans utgör dessa unik kompetensresurs inom matematik, beräkningsvetenskap och datalogi i Skandinavien.